راهبردهای هوشمندانه‌ای که مقاومت یمن را مهارناپذیر کرده است

در دنیای امروز، قدرت بیشتر به بازیگری تعلق می‌گیرد که ابزار قدرتمندتری داشته باشد و یمن…