پیشگویی هوش مصنوعی در مورد مرگ و زندگی افراد

محققان در مقاله جدید خود بررسی کردند که هوش مصنوعی توانایی پیش بینی رویدادهای زندگی افراد…